Grundejerforeningen Gadstrupparken

REFERAT

Ordinær generalforsamling den 25. maj 2016 kl. 19:30 i Ramsø Hallens cafeteria

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent, stemmetællere samt referent

Dirigent; Carsten (51), stemmetæller; Henrik (27) og Søren (7), referent; Eva (4)

Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt – 1. indkaldelse 1 mdr. før generalforsamlingen og 2. indkaldelse 7 dage før.

Antal parceller repræsenteret = 16

 1. Beretningen

Efter sidste generalforsamling, konstituerede bestyrelsen sig på følgende poster.

Formand:  Henning Riber nr. 6

Kasserer:  Lars Ellekjær nr. 73

Sekretær:  Eva Frostholm nr. 4

Suppleant: Peter Rassing nr. 25

Hen over efteråret meddelte Lars, selv om det ikke er bjerge af tid der ligges i arbejdet i grundejerforeningen, havde han besluttet at stoppe med al foreningsarbejde.

I stedet tiltrådte suppleanten Peter Rassing. Eva overtog Kasserer rollen og bibeholdte sekretær hvervet.

Grønne områder:

Sidste forår gik bestyrelsen i gang med at udarbejdet en plan for det grønne område, som blev sat i gang.

Der var ingen tvivl om det vil blive noget dyrere en vi havde budgetteret med i første omgang, men vi var enige om, at arbejdet ikke bar kunne trækkes ud, så det blev besluttet at igangsætte og derved bide smerten i os med hensyn til det økonomiske.

Planen er endnu ikke fuldendt, der er lidt skønhedspletter så som f.eks. hegnet ved gamle legeplads. Dette vil blive taget efterhånden som tiden byder sig.

Tanken er også at fjerne de sidste rester på legepladsen. Det begynder efterhånden, at have en alder, hvor det ikke kan mere.

Vi havde også en plan om at lave voksen legeplads på området, men disse planer er mere eller mere skrinlagt, idet er er en projektgruppe under GIF, som er i gang med at planlægge en aktivitets rude omkring Gadstrup. Denne rude vil bl.a. komme ned omkring moseområdet.

Der er også planer om at lave en multibane oppe bag hallen mod boldbanerne.  Også i GIF regi.

Med disse tiltag er der ikke mere grobund for at etablere voksenlegeplads i Gadstrupparken.

En sidste stor plan vi har er at få reetableret stisystemet og det har vi fået tilbud ind på.

Der hvor det trænger mest, er det øverste stykke op mod skolen, som er ved at smuldre og skal snarest skiftes.

Det har vi en ide om at spare op til, således vi ikke skal ud at låne penge. Det er derfor der er forslag til kontingentforhøjelse på 1.500,-

Tilflyttere til Gadstrupparken:

Der har været en del handel med huse i Gadstrupparken det seneste år.

Huspriserne ser faktisk ud til at ligge nogenlunde ud fra sælgers synspunkt, samtidig bliver husene solgt rimeligt hurtigt.

-o- Listen kan ses på hjemmesiden -o-

Der er ingen tvivl om, at vi alle skal være med til at kæmpe for at Gadstrup er en attraktivt by / område at bo. Bl.a. for at huspriserne holder sig i ”form”.

 • At der er en god skole.
 • Der er gode trafikforhold såvel til bil, som det offentlige.
 • At der er gode og attraktive fritids- sports og motionsmuligheder.
 • Der skal være gode indkøbsmuligheder for dagligvarer.

Bankskifte

I vore tidligere udarbejdede ideoplæg var der bl.a. et punkt vedr. bankgebyrer.

Vi vil ikke anvende en bank med gebyrer, med den lille omsætning og brug af bank Grundejerforeningen repræsenterer.

Her blev vi godt nok overhalet indenom. Efter vi sidste forår skiftede til en gebyrfri bank er der sket det at til 1. januar bebudede Spar Nord, at der ville komme et gebyr på 800,- på samtlige erhvervskunder.

Den nåede bestyrelsen ikke at reagere på, før de 800,- var trukket på kontoen.

Dette gjorde vi på ny gik på jagt og har nu skiftet til Sparsyd. Dog med ganske sparsomme gebyrer på nogle produkter.

Transportcenter:

På sidste års generalforsamling orienterede jeg om, at vi havde sendt høringsbrev til kommunen.

Spørgsmålene:

– Hvornår ændringen af lokalplanen forventes sendt til offentlig høring.

– Hvorledes det planlagte projekt forventes, at påvirke trafikbelastningen af området?

– Hvorvidt der er planlagt udvikling af transport infrastrukturen i området med henblik på, at

absorbere trafikken og lette transporttrykket, som konsekvens heraf og i givet fald hvilken?

Grundejerforening har endnu en gang sendt høringssvar og der har været afholdt 2 borgermøder:

 • I Gadstrup den 4. april
 • Og i Viby den 3. maj.

Peter Rassing orienterer kort om hvor vi er i processen

Snerydning:

Vi havde sidste år en aftale med en entreprenør om snerydning på fortovene i Gadstrupparken.

Det havde vi så lige indtil der kom sne, så sprang udbyderen fra og vi måtte meddele rundt, at man selv måtte stå for snerydningen.

Vi har gang i et forsøg igen og håber på at aftalen kommer i hus hen over sommeren. Vi har gang i flere, men vi vil gerne have en fra nærområdet, hvilket kan blive svært, men vi håber det lykkes denne gang.

Jeg vil da gerne sige tak til bestyrelsen for det engagement de har lagt i arbejdet omkring grundejerforeningen.

Herefter vil jeg give ordet tilbage til ordstyreren igen.

notér Peter fortalte om det kommende DSV transportcenter

Henrik (27) spurgte til renovering af vejsystem.

Vi står ikke for tur i 2016 – kommunen har sin egen prioriteringsrækkefølge. Husk at huller i vejen kan rapporteres af alle (man kan downloade en app til rapportering af huller i vejen til kommunen).

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (fremlæggelse af budget)

Regnskab for 2015/2016 blev forelagt og godkendt.

Henrik (27) spurte til den manglende underskrift (Peter Rassing) på regnskabet. Det vil blive bragt i orden inden referat fra generalforsamling og regnskab bliver omdelt.

Bodil (8) spurgte til rutsjebane på legeplads – den er til fare for børn. Taget til efterretning af bestyrelsen.

Budget blev fremlagt. Kontingentforhøjelse til kr. 1.500 pga. fliserenovering på grønt område. Anden indtægt er gebyrer for ejendomsmæglerforespørgsler.

Søren (7) spurgte til materialer. Det er stakit – ikke nødvendigt nu hvor der ikke er legeplads længere. Taget til efterretning af bestyrelsen.

Tove (5) det lange græsstykke ud til Svanevej ud for nr. 2 og 5 bliver slået af Søren (7), selvom det er kommunalt område. Er påtalt overfor Roskilde kommune. Grundejerforeningen har ikke nogen indflydelse på arealer udenfor grundejerforeningen. Græsset bliver slået 2 gange om året (regler siger at rabatter skal slås 2 gange om året) – det er ikke nok.

De private parceller bør blive ved med at påtale det overfor kommunen. Bestyrelsen vil godt prøve at påtale det overfor kommunen.

 1. Forslag fra bestyrelsen
  Vedtægtsændring.
  >Indkaldelse til generalforsamling 1 mdr. før, forslag fra medlemmer 14 dage før og endelig dagsorden 7 dage før <

Vedtægtsændring;

Bestyrelsen foreslår kontingent kr. 1.500,- (Som det fremgår af budgettet er det bl.a. til opsparing til renovering af flisegangen på det grønne område mod Ramsømaglevejen).

Søren (7) det er præciseret i vedtægter omkring indkaldelse til generalforsamlingen. Vedtægtsændring er bortfaldet.

Kontingentforhøjelse;

Henrik (27) har tidl. været for at man sparer op til renovering – tænker at en mulighed vil være at låne pengene? Bestyrelsen mener ikke fliser skal skiftes før om ca. 2 år. Spørgsmål til forsamlingen om 2 forskellige løsninger. Søren (7) vedtægter giver ikke mulighed for at optage og betale gæld – hvem hæfter for gæld – en bank vil afvise et lån.

Bodil (8) mener der skal spares op til forbedringer – går ind for en kontingentforhøjelse.

Henrik (27) mange steder må man ikke spare op længere – f.eks. i vandværket. Trækker holdning omkring opsparing.

Carsten (51) indestående i banken bør bruges ned til et minimum – ingen grund til at have penge stående i banken.

Bodil (8) hvis der kommer meget sne næste år bør der stå penge på kontoen til snerydning. Der er sat kr. 8.000 af i det nuværende budget til snerydning. Der er tidl. brugt kr. 1.500.

Forslag sendt til afstemning – 14 er for. Kontingentforhøjelsen er vedtaget.

 1. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag

 Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg Henning Riber (nr. 6) – Modtager genvalg

På valg Peter Rassing (nr. 25) – Modtager genvalg

Begge er genvalgt.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg NN (nr. ??) – mangler kandidat – sig frem hvem har lyst ?

På valg NN (nr. ??) – mangler kandidat – sig frem hvem har lyst ?

Marianne (31) er valgt.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg Bodil (nr. 10) og Carsten (nr. 51) som revisorer – villige til genvalg

Begge revisorer er genvalgt.

Revisorsuppleant – Henrik (77)

 1. Eventuelt

Henrik (77) trafik – har talt lastbiler på en søndag – der var 21. Fik at vide på borgermøde at størstedelen af lastbiler i byen har et ærinde.

Søren (7) kunne man overveje om man 1 eller 2 gange om året kører alle fortove over med en ukrudtsbrænder? Bestyrelsen undersøger.

Henrik (27) træt af hundelorte på græsareal ud foran hans grund.

Gode ideer er velkomne.

Bodil (8) også træt af hundelorte ud foran hendes grund.

Peter (26) man kan reetablere hundeposeholdere.

Bodil (10) mener ikke hundeposeholdere er løsningen – folk smider bare poser på vej/fortov.

Magnus (3) det må være en del af udstyr til en hund at have hundepose med. Der kunne sættes skilt op ved indgang til Gadstrupparken?

Henning – mht. hundelorte – kan være et fast punkt på dagsorden, men vi kommer ikke rigtig nogen vegne.

Henning takkede af – og især for det store fremmøde – stegt flæsk med persillesovs vil blive gentaget på næste års generalforsamling.

 

_______________________

Dirigent

Carsten Lebrecht

 

_______________________

Formand

Henning Riber

 

_______________________

Referent

Eva Frostholm